Dierenhomeopathie Hoevelaken    
 

Privacyverklaring    van Dierenhomeopathie Hoevelaken


Voor een goede behandeling  van uw dier is het noodzakelijk dat ik, als adviserend homeopaat, een dossier aanleg.

Dit dossier bevat contactgegevens van de eigenaar, verblijfplaats van het dier, een foto, ras- en geboortegegevens, verkregen via de eigenaar van het dier. 

Verder bevat het dossier aantekeningen over de gezondheidstoestand van het dier. 

Na uw expliciete toestemming zullen de medische gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen door artsen en klinieken ook in het dossier opgenomen worden.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·  zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en de medische gegevens van uw dier

·  er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw adviserend dierhomeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dierdossier.

De gegevens uit uw dierdossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

·  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·   Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·   Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·   Een klein deel van de gegevens uit uw dierdossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Elk dierdossier moet voor de belastingdienst 7 jaar bewaard worden. Tenzij u bezwaar maakt, blijven de dossiers daarna voor onbepaalde tijd bewaard.PRIVACY OP DE NOTA


Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de overheid verplicht gesteld zijn:

•          Uw naam, adres en woonplaats

•          Datum en nummer van de nota

•          Naam van het behandelde dier

•          Datum van de behandeling

•          Kosten van het consult.U heeft te allen tijde recht op inzage, wijziging en verwijdering van gegevens in uw dierdossier. 

Tevens heeft u recht op portabiliteit van uw dierdossier.


Ook kunt u bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) een klacht indienen over de manier waarop met uw gegevens omgegaan wordt. 

De AP is verplicht uw klacht te behandelen.


Voor de rechtsgeldigheid heb ik uw handtekening nodig,  waarmee u akkoord gaat met bovenstaande tekst.


HIERMEE VERKLAAR IK KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN BOVENSTAANDE TEKST EN AKKOORD TE GAAN MET DE PRIVACYVERKLARING VAN DIERENHOMEOPATHIE HOEVELAKEN.


Datum:             


Naam Cliënt:Handtekening:
.......................................................................................